PROCEDURY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI

W PRZEDSZKOLU NR 5 –INTEGRACYJNYM W NYSIE

Podstawa prawna:

1.     Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy-Ustawa z dn. 25 lutego 1964r. (Dz. U. Nr 9 ze zmianami)

2.     Karta Nauczyciela Art. 6 ustawy z dnia 26.1. 1982r. (Dz. U. Nr 97, poz. 674 ze zmianami)

3.     Rozporządzenie MEN w sprawie bezpieczeństwa higieny w publicznych i niepublicznych placówkach (Dz. U. Nr 6 poz. 69)

4.     Statut Przedszkola nr 5 – Integracyjnego w Nysie.

 

W Przedszkolu nr 5 – Integracyjnym w Nysie obowiązują następujące procedury:

I PROCEDURA – dotyczy przyprowadzania i odbioru dziecka z przedszkola, wtym:

1.  Postępowania podczas przyprowadzania dziecka

2.  Postępowanie podczas odbioru dziecka

3.  Postępowanie w sytuacji nieodebrania dziecka z przedszkola lub zgłoszenia się po dziecko osoby niemogącej sprawować opieki

4.  Postępowanie w przypadku gdy wychowawca podejrzewa, że dziecko z przedszkola odbiera rodzic (opiekun prawny) będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

II PROCEDURA – postępowanie w przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych żyjących w separacji lub wolnym związku .

III PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy na terenie przedszkola zdarzyłsię dziecku  nieszczęśliwy wypadek.

IV PROCEDURA – dotycząca zachowania bezpieczeństwa podczas zabaww ogrodzie, spacerów i organizowanych wycieczek poza teren przedszkola.

V PROCEDURA – dotyczy bezpieczeństwa przeciwpożarowego

VI PROCEDURA – dotyczy postępowania nauczyciela w sytuacjach zagrożenia życia dziecka wobec , którego stosowana jest przemoc lub zachowania agresywne.

CEL GŁÓWNY:

Wprowadzenie procedur dotyczących bezpieczeństwa dzieci w Przedszkolu nr 5 –  Integracyjnym wNysie znajduje swoje uzasadnienie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo każdegodziecka objętego opieką naszej placówki.

W sytuacjach trudnych oraz zagrażających bezpieczeństwu dziecka nauczycieleipozostały personel przedszkola są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi

procedurami. Rodzice zobowiązani są znać i przestrzegać niniejszego dokumentu.

SPOSÓB PREZENTACJI PROCEDUR:

1.  Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń..

2.  Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.

3.  Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach

organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.

DOKONYWANIE ZMIAN W PROCEDURACH:

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach dotyczących bezpieczeństwa dzieci

w przedszkolu może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek radypedagogicznej dyrektor placówki.

Wnioskodawcą zmian może być również RadaRodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1.  W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich wychowanków przedszkola, rodzice i personel placówki są zobligowani do współpracy oraz wzajemnego poszanowania praw i obowiązków wszystkich podmiotów niniejszej procedury.

2.  Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola zostali zapoznani wszyscy pracownicy przedszkola . Potwierdzenia stanowią podpisy pracowników pod procedurą oraz listy obecności rodziców na zebraniach organizacyjnych (wrzesień).

PROCEDURA I

PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Procedura służy zapewnieniu dzieciom pełnego bezpieczeństwa w czasie

przyprowadzania i odbierania z przedszkola oraz określenia odpowiedzialności

rodziców lub innych osób przez nich upoważnionych (zwanych dalej opiekunami),

nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.

1. PRZYPROWADZANIE DZIECI

1.  Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają

rodzice/ prawni opiekunowie/.

2.  Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi co oznacza, że zobowiązani

są wprowadzić dziecko do sali.

3.  Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do

sali.

4.  Rodzice/ opiekunowie/, którzy zdecydują, że ich dziecko będzie samodzielnie

wchodziło do sali, biorą na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego

dziecka w czasie przechodzenia z szatni do sali.

5.  Nauczycielka przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie

i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców/ opiekunów na terenie

przedszkola: przed wejściem do budynku, w szatni, pozostawienie przed

zamkniętymi drzwiami sali zajęć.

6.  Rodzice/ prawni opiekunowie mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola 

dziecko zdrowe. Wszelkie dolegliwości dziecka zobowiązani są zgłaszać

nauczycielowi i udzielać wyczerpujących informacji na ten temat.

7.  Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan sugeruje, że nie

jest ono zdrowe.

8.  Nauczyciel ma prawo dokonać pomiaru temperatury dziecka, jeśli z jego

obserwacji wynika, że dziecko może być chore. W przypadku, kiedy temperatura

dziecka wskazuje na stan podgorączkowy lub chorobowy, nauczyciel odmawia

przyjęcia dziecka do grupy.

9.  Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola do godz. 8:00, lub w dowolnym

czasie, po uprzednim poinformowaniu przedszkola o późniejszym przybyciu

dziecka.

2. ODBIERANIE DZIECI

1.  Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców bądź inne

osoby dorosłe przez nich upoważnione.

2.  Wydanie dziecka innym osobom, niż rodzice/ prawni opiekunowie/ może nastąpić

tylko w przypadku pisemnego upoważnienia do odbioru dziecka podpisanego

przez rodziców / prawnych opiekunów/. Wypełnione upoważnienie z wykazem

osób odpowiedzialnych za odbiór dziecka z przedszkola rodzice/ opiekunowie

składają osobiście u nauczyciela grupy.

3.  W oddziałach porannego zbierania się i popołudniowego rozchodzenia się dzieci

muszą znajdować się listy zbiorcze osób upoważnionych do odbioru dzieci z

każdej grupy wiekowej.

4.  Nauczyciel w razie najmniejszych wątpliwości, ma obowiązek sprawdzić zgodność

danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości.

5.  Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców/ prawnych

opiekunów/ i dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy.

6.  Przy odbieraniu dziecka z ogrodu przedszkolnego wymaga się od rodziców

/prawnych opiekunów/, aby podeszli razem z dzieckiem do nauczyciela i zgłosili

fakt odebrania dziecka.

7.  Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie, niż wymienione w karcie

zgłoszenia, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez

rodziców/ prawnych opiekunów/ bezpośrednio nauczycielowi w formie ustnej lub

pisemnej.

8.  Przedszkole nie wydaje dziecka na prośbę rodzica/ prawnego opiekuna/ zgłaszaną

telefonicznie.

9.  Przedszkole nie wydaje dziecka osobom niepełnoletnim.

10.Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka

odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

11.Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców

musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

12.Osoby wymienione w upoważnieniu zobowiązane są do osobistego odbioru od

nauczyciela opiekującego się daną grupą lub nauczyciela sprawującego w

zastępstwie opiekę nad dziećmi.

13.W przypadku odbierania dziecka z placu zabaw osoby odbierające dziecko

zobowiązane są do osobistego poinformowania nauczycielki o zamiarze odebrania

dziecka.

14.Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie

dowód osobisty i na żądanie nauczycielki lub osoby pełniącej dyżur w szatni

okazać go.

15.W przypadku pozostania rodzica/ opiekuna na placu przedszkolnym po odebraniu

dziecka (np. rozmowa rodzica z nauczycielem), nauczyciel nie odpowiada już za

bezpieczeństwo dziecka.)

16.Rodzice/ opiekunowie zobowiązani są przekazać aktualne telefony kontaktowe.

17.Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z

przedszkola odpowiedzialni są rodzice oraz nauczyciel.

18. Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przyjęcia go od osoby

przyprowadzającej, aż do momentu przekazania dziecka rodzicom lub

upoważnionej osobie.

19.Na pierwszym zebraniu organizacyjnym rodzice są informowani o zasadach

przyprowadzania  i odbioru dzieci.

3. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NIEODEBRANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA LUB ZGŁOSZENIA SIĘ PO DZIECKO OSOBY NIEMOGĄCEJ SPRAWOWAĆ OPIEKI

1.  Dzieci powinny być odbierane z przedszkola najpóźniej do godziny 16:30.

2.  W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola ( w godzinach pracy przedszkola – sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do poinformowania telefonicznego o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.

3.  W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałej sytuacji.

4.  W przypadku gdy pod wskazanymi przez rodziców numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka nauczyciel oczekuje z dzieckiem wplacówce do 1 godziny. Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia dyrektora, która podejmuje decyzję o:

a.   Powiadomieniu Policji z prośbą o podjęcie dalszych działań przewidzianych prawem,

b.  o odprowadzeniu dziecka do domu, jeśli rodzice/ prawni opiekunowie/ lub inne osoby upoważnione do odbioru dziecka są w domu i z obserwacji wynika, że mogą sprawować opiekę nad dzieckiem (np. nie są pod wpływem alkoholu, środków odurzających, itp.)

5.  Z przebiegu zaistniałej sytuacji należy sporządzić protokół zdarzenia, podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. Całość zdarzenia powinna się odbywać pod nadzorem Policji. Dalsze czynności związane z umieszczeniem dziecka w Pogotowiu Opiekuńczym podejmuje Policja.

4. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU GDY WYCHOWAWCA PODEJRZEWA, ŻE DZIECKO Z PRZEDSZKOLA ODBIERA RODZIC/OPIEKUN PRAWNY/ BĘDĄCY POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW.

1.  Nauczycielka stanowczo odmawia wydania dziecka z przedszkola w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub przejawia agresywne zachowanie i nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W tym przypadku nauczyciel wzywa drugiego rodzica lub inną upoważnioną do odbioru dziecka osobę.

2.  Nauczycielka powiadamia dyrektora, który wydaje dyspozycje nauczycielce, mające na celu odizolowanie dziecka od rodzica/ opiekuna prawnego/ znajdującego się pod wpływem alkoholu.

3.  W przypadku, gdy rodzice/ prawni opiekunowie/ odmówią odebrania dziecka z przedszkola , lub w przypadku przedłużającej się nieobecności rodziców (po godz. 17:00) dyrektor  placówki może po konsultacji z najbliższą jednostką Policji podjąć decyzję o dalszych krokach.

4.  Po rozeznaniu prze Policję sytuacji domowej dziecka – sprawdzeniu, czy rodzice przebywają w domu dyrektor może:

·        podjąć decyzję, że wychowawca może odprowadzić dziecko do domu (jeżeli są rodzice to dziecko pozostaje pod opieką rodziców)

·        gdy nie ma rodziców w domu wspólnie z policją podejmuje decyzję dotyczącą dalszego postępowania w danej sytuacji (np. zabrania dziecka do pogotowia opiekuńczego, czyli do  tzw. placówki interwencyjnej)

5.  Nauczyciel sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań.

6.  Jeżeli powtarzają się przypadki, w których rodzic/ opiekun prawny/ odbierający dziecko z przedszkola znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków , to wychowawca może rozpoznać sytuację domową dziecka i jeżeli zachodzi taka konieczność powiadomić o tym fakcie policję (specjalisty do spraw nieletnich) – celem rozeznania sytuacji domowej i rodzinnej dziecka, a następnie powiadamia Sąd Rodzinny.

7.  Po zdarzeniu dyrektor przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych w Procedurach bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu.

8.  W przypadku, gdy sytuacja zgłaszania się po dziecko rodzica/ opiekuna prawnego/ w stanie nietrzeźwości powtórzy się, dyrektor powiadamia pisemnie policję, terenowy ośrodek pomocy społecznej, wydział rodzinny sądu rejonowego.

PROCEDURA II

POSTĘPOWANIE W PRZYADKU ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA PRZEZ RODZICÓW ROZWIEDZIONYCH, ŻYJĄCYCHW SEPARACJI LUB W WOLNYM ZWIĄZKU

1.  Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli ma on zachowane prawa rodzicielskie, o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej.

2.  Jeśli do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie z tym postanowieniem.

3.  O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica/ opiekuna nieuprawnionego do odbioru, nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola i rodzica /opiekuna/ sprawującego opiekę nad dzieckiem.

4.  W sytuacji kryzysowej, np. kłótnie rodziców, wyrywanie sobie dziecka, itp. nauczyciel lub dyrektor powiadamia policję.

PROCEDURA III

POSTĘPOWANIE NAUCZYCIELI I CAŁEGO PERSONELU W PRZYPADKU GDY NA TERENIE PRZEDSZKOLA ZDARZYŁ SIĘ  NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK NAUCZYCIEL:

1.  Zapewnia opiekę i w miarę możliwości udziela dziecku doraźnej pomocy przedmedycznej.

2.  Powiadamia dyrektora placówki i rodziców/ prawnych opiekunów dziecka o nieszczęśliwym wypadku.

3.  Jeśli zachodzi konieczność, wzywa na miejsce lekarza.

4.  Sporządza notatkę służbową, w której opisuje przebieg zdarzenia.

5.  Powiadamia inspektora BHP o zdarzeniu.

W razie wypadku powodującego ciężkie uszkodzenia ciała, wypadku zbiorowego lub

śmiertelnego, dyrektor lub inny pracownik przedszkola, który powziął wiadomość o

wypadku podejmuje następujące działania:

1.  Niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę.

2.  Sprowadza fachową pomoc medyczną.

3.  W miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy.

Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik ma obowiązek:

1.  Niezwłocznie powiadomić o wypadku rodziców/ opiekunów prawnych/ dziecka, inspektora BHP,  prokuratora i kuratora oświaty.

2.  Zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych.

3.  Powołać zespół powypadkowy, który ustali okoliczności i przyczyny wypadku i sporządzić protokół powypadkowy.

4.  Zatwierdzić protokół podpisany przez zespół powypadkowy, doręczyć niezwłocznie rodzicom i pouczyć ich o sposobie i trybie odwołania.

5.  O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadomić niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.

PROCEDURA IV

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA NA PLACU ZABAW, W CZASIE

SPACERÓW I ORGANIZOWANYCH WYCIECZEK POZA TEREN

PRZEDSZKOLA

Nauczyciel w przypadku organizowania zabaw w ogrodzie:

a)     wychodzi do ogrodu po uprzednim sprawdzeniu stanu terenu i sprzętu ogrodowego,

b)    przestrzega wymogu, aby zabawy organizowane były zgodne z zasadami bezpiecznego użytkowania ogrodu przedszkolnego umieszczonymi na drzwiach wejściowych do ogrodu,

c)     nauczyciel zobowiązany jest sprawdzić stan liczebny dzieci  przed wyjściem do ogrodu i przed powrotem do sali.

1.     W przypadku organizowania wycieczki:

a)     Dyrektor powołuje spośród nauczycieli kierownika wycieczki, którego obowiązkiem jest:

·        zobowiązać nauczycieli prowadzących grupę do zebrania pisemnych zgód od rodziców na udział dzieci w wycieczce i do sprawdzenia, czy u dzieci nie występują przeciwskazania zdrowotne, ograniczające ich uczestnictwo w wycieczce/ informacje lub oświadczenia rodziców/ opiekunów prawnych,

·        sporządzić program i regulamin wycieczki/ informacje lub oświadczenia rodziców/ opiekunów prawnych,

·        zapoznać opiekunów grup oraz rodziców/ prawnych opiekunów z programem i regulaminem wycieczki,

·        powierzyć opiece jednego opiekuna nie więcej niż 15 dzieci

·        dostosować organizację i program wycieczki do wieku, potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci,

·        zabrać ze sobą kompletną i sprawdzoną apteczkę pierwszej pomocy oraz zaopatrzyć dzieci w kamizelki odblaskowe,

·        czuwać nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki a w razie potrzeby dyscyplinować uczestników,

·        w chwili wypadku koordynować przebieg akcji ratunkowej, ponosić pełną odpowiedzialność za podjęte działania,

·        bezwzględnie odwołać wyjazd w przypadku burzy, śnieżycy i innych niesprzyjających warunków atmosferycznych,

·        nie dopuścić do przewozu dzieci w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu zdrowia i życia.

b)    Za organizację i przebieg wycieczki odpowiedzialni są także opiekunowie grup, których obowiązkiem jest:

·        znać i przestrzegać program i regulamin wycieczki oraz stosować się do poleceń kierownika wycieczki,

·        stale sprawdzać stan liczebny grupy, a zwłaszcza bezpośrednio przed wyjazdem, w dogodnych momentach trwania wycieczki, oraz bezpośrednio przed powrotem, a także tuz po powrocie do przedszkola,

·        dopilnować ładu i porządku przy wsiadaniu do pojazdu i zajmowaniu miejsc,

·        przestrzegać zasady: nauczyciel wsiada ostatni a wysiada pierwszy,

·        zwracać uwagę na właściwe zachowanie się dzieci w czasie oczekiwania i przejazdu,

·        przestrzegać obowiązku wysiadania przez dzieci tylko na parkingach,

·        zabezpieczyć wyjście na prawe pobocze, zgodnie z obowiązującym kierunkiem jazdy i wyprowadzić w bezpieczne miejsce.

c)     W przypadku wyjścia na spacer:

·        nauczyciel odnotowuje dzień, miejsce i godzinę wyjścia z grupą w zeszycie wycieczek;

·        zaopatruje dzieci w kamizelki odblaskowe,

·        zapewnia opiekę jednego dorosłego na najwyżej 15 dzieci,

·        idzie zawsze od strony ulicy,

·        dostosowuje trasę do możliwości dzieci,

·        stale sprawdza stan liczebny grupy, zwłaszcza przed wyjściem na spacer, przed powrotem i po powrocie ze spaceru.

PROCEDURA V

DOTYCZY ZASAD BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO

Nauczyciel ma obowiązek wejść pierwszy do sali, zwrócić uwagę na stan techniczny

pomieszczenia, sprawdzić czy warunki do prowadzenia zajęć nie zagrażają

bezpieczeństwu dzieci.

1.  Nauczyciel i pozostali pracownicy przedszkola są zobowiązani:

a)  mieć aktualne szkolenie BHP i znać obowiązujące w placówce stosowne instrukcje i szkolenia,

b)  znać numery telefonów alarmowych, plany ewakuacyjne i oznakowanie dróg ewakuacyjnych,

c)   umieć posługiwać się podręcznym sprzętem gaśniczym i znać obowiązki postepowań na okoliczność różnych zagrożeń w tym pożarowego.

d)  w trakcie alarmu pożarowego stosować się do wytycznych zawartych w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Przedszkola nr 5 – Integracyjnego w Nysie

PROCEDURA VI

POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA W SYTUACJACH STWIERDZENIA

ZAGROŻENIA DZIECKA WOBEC, KTÓREGO STOSOWANA JEST

PRZEMOC LUB ZACHOWANIA AGRESYWNE

REGULACJE PRAWNE (WYBRANE) DOTYCZĄCE POSTEPOWANIA WSYTUACJACH ZAGROŻENIA ŻYCIA DZIECKA, ORAZ BĘDĄCE PODSTAWĄROZWIĄZYWANIA PROBLEMU PRZEMOCY WOBEC DZIECI

1.     Art. 304. 2 Kodeksu Postepowania Karnego

Zgodnie z w/w art. instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swoją

działalnościądowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są

zobowiązane”

– niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję

– przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do

ścigania lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie

dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

Obowiązek ten obciąża dyrektora przedszkola, ponieważ jest on osobą pełniącą

funkcję kierowniczą instytucji. Dyrektor powinien w ramach podziału obowiązków

zapewnić sobie przepływ informacji od podległych pracowników, aby zgłoszenie

nastąpiło niezwłocznie i doszło do podjęcia niezbędnych czynności.

2.     Art. 12 Ustawa z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – Dz.U. z 2005r. nr 180 poz. 1493

Osoby, które w związku z wykonywaniem sowich obowiązków służbowych powzięły

podejrzenie o popełnieniu przestępstwa z użyciem przemocy wobec członków rodziny,

powinny niezwłocznie zawiadomić o tym policję lub prokuratora.

POJĘCIE: KRZYWDZENIE DZIECKA

Krzywdzenie dziecka to zamierzone lub niezamierzone działanie lub zaniechanie

osoby dorosłej, społeczeństwa lub państwa, które negatywnie wpływa na zdrowie

dziecka, jego rozwój fizyczny lub psychologiczny. Krzywdzenie lub maltretowanie

dziecka to wszystkie formy fizycznego lub emocjonalnego złego traktowania,

zaniedbywania, wykorzystywania seksualnego lub komercyjnego doznane od osoby

odpowiedzialnej za dziecko, której ono ufa, lub która ma władzę nad nim skutkujące

faktyczną lub potencjalną krzywdą dziecka.

Kategorie krzywdzenia dziecka:

1.  Krzywdzenie fizyczne- powoduje ból i różnego rodzaju cierpienia dziecka wobec którego stosowane są np. : kary cielesne, zanurzanie w gorącej wodzie, oparzenia gorącymi  przedmiotami, przypalanie papierosami, próby otrucia itp.

Podejrzenie, że dziecko jest poddawane przemocy fizycznej mogą budzić: widoczne obrażenia ciała (poparzenia, ślady po ugryzieniu, siniaki, zadrapania skóry, rany, naderwania małżowiny usznej, złamania kości), których pochodzenie jest wytłumaczyć. Ponadto dziecko boi się rodzica, opiekuna, wzdryga się kiedy podchodzi do niego osoba dorosła, podawane przez dziecko wyjaśnienia nie są spójne, logiczne. Rodzic lub opiekun natomiast podaje sprzeczne lub nieprzekonujące wyjaśnienia obrażeń dziecka, bądź w ogóle odmawia rozmowy.

Występowanie pojedynczego objawu nie jest dowodem na to, że dziecko doświadcza krzywdzeni. Jeśli jednak symptom powtarza się, bądź kilka występuje  jednocześnie, możliwe że mamy do czynienia z przemocą.

2.  Krzywdzenie psychiczne/ emocjonalne /- upokarzanie, odrzucanie, izolowanie, ignorowanie, wyszydzanie, krytykowanie, terroryzowanie, zmuszanie do wysiłku przekraczającego możliwości dziecka, zastraszanie, grożenie dziecku.

Dziecko doznające takiej przemocy zachowuje się w sposób nieadekwatny do wieku, wykazuje zaburzenia jedzenia – niedojadanie, nadmierne objadanie się, wymioty, samookaleczenie się, ma problemy ze snem, koszmary, strach przed zaśnięciem.

3.     Przemoc seksualna:

Dziecko doznające wykorzystywania seksualnego jest nadmiernie rozbudzone, dużo mówi o seksie, unika kontaktu z dorosłymi, opisuje zachowanie osoby dorosłej wskazującej a to, że próbowała je uwieść. Dziecko takie jest przygnębione, wycofane, ma problemy z koncentracją uwagi, zaczyna zachowywać się w towarzystwie agresywnie, ma trudności w relacjach z rówieśnikami, odmawiaprzebierania się w towarzystwie innych. Dziecko takie ma problemy ze snem, przejawia dolegliwości bólowe intymnych części ciała, a także głowy i brzucha. Ma ono problemy np. z siedzeniem, chodzeniem, oddawaniem moczu, kału, częste infekcje dróg moczowo – płciowych, widoczne siniaki na klatce piersiowej, pośladkach, podbrzuszu, udach, oraz otarcia, zaczerwienienia, stany zapalne skóry, a także krwawienia. Sygnałem ostrzegawczym jest również zbytnia erotyzacja dziecka, oraz odgrywana przemoc seksualna np., na lalkach, zabawkach.

4.     Zaniedbywanie bytowe, wychowawcze:

Zauważone symptomy u dziecka to: bardzo niska higiena osobista –  dziecko brudne, cuchnące, brudne paznokcie, ubranie, ślady licznych ukąszeń, świerzb. Dziecko takie jest głodne, często choruje, jest zmęczone, apatyczne. Rodzice nie zwracają uwagi na potrzeby dziecka.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUCZYCIELA WOBEC PRZEMOCY W STOSUNKU DO DZIECKA

Nauczyciele prowadzą prace dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą.

Są odpowiedzialni za jakość i wyniki tej pracy, a także za bezpieczeństwo powierzonych ich opiece dzieci.

1.  odpowiedzialność zawodowa – podejmowanie działań wobec dzieci krzywdzonych

2.  odpowiedzialność opiekuńczo – wychowawcza – świadomość nauczycieli następstw przemocy i zaniedbywania (zaburzenia osobowości, emocjonalne) ze strony rodziców oraz potrzebę przeciwdziałania takim zagrożeniom.

3.  odpowiedzialność społeczna – odpowiedzialność przedszkola jako instytucji

4.  odpowiedzialność edukacyjna

5.  odpowiedzialność polityczna – obowiązujące w Polsce prawo

PROCEDURA I – dotyczy przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że dziecko jest krzywdzone; wobec niego używa się przemocy.

1.  Wczesna identyfikacja przypadków krzywdzenia dziecka – nauczyciel dokonuje obserwacji wglądu, zachowania dziecka np. liczne siniaki, zadrapania. Rozmawia z dzieckiem, dowiaduje się o szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej, wspiera go, buduje dobre relacje z nim, informuje o konieczności kontaktu z rodzicami.

2.  Wstępna diagnoza sytuacji dziecka i rodziny np. kwestionariusz dziecka krzywdzonego.

3.  Zgłoszenie przypadku krzywdzenia dziecka lub uzasadnionego podejrzenia do dyrektora placówki.

4.  Dyrektor nawiązuje kontakt z rodzicami i rozmawia z nimi – informuje o stanie dziecka i prosi o wyjaśnienie ujawnionych obrażeń.

5.  Zgłoszenie przypadku krzywdzenia dziecka lub uzasadnionego podejrzenia do odpowiedzialnej instytucji.

Zgodnie z art. 304. 2 KPK dyrektor powinien niezwłocznie powiadomić prokuraturę lub policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

6.  W przypadku stwierdzenia, że dziecko doznało przemocy fizycznej, emocjonalnej w rodzinie dyrektor wzywa np.. pogotowie w celu udzielenia pomocy medycznej dziecku, oraz uzyskania zaświadczenia o jego stanie zdrowia.

7.  Dyrektor (nauczyciel) sporządza notatkę (protokół) opisujący wygląd dziecka, dolegliwości i w dalszym ciągu dokonuje jego obserwacji w przedszkolu.

8.  Dyrektor nawiązuje współpracę z instytucjami w zakresie monitorowania sytuacji dziecka w rodzinie: np.. pracownik socjalny w celu uzyskania danych o sytuacji rodzinnej z wywiadu środowiskowego, dzielnicowy w celu uzyskania danych o ewentualnych interwencjach, psycholog, kurator sądowy w celu uzyskania danych o nadzorze, prokuratura.

9.  Nauczyciel, wykwalifikowani specjaliści (psycholog, pedagog, terapeuta) udzielają pomocy dziecku, rodzicom – organizują i prowadzą działania reedukacyjne, terapeutyczne w specjalistycznych poradniach np. Psychologiczno – Pedagogicznej, innych instytucjach.

10.  W przypadku podwyższonego ryzyka występowania przemocy w rodzinie

prowadzone są działania prewencyjne.

11.   Prowadzenie ogólnej profilaktyki zjawiska.

PROCEDURA II –  dotyczy przypadku, gdy wychowawca otrzymuje informacje, że istnieje sytuacja, w której dziecko pozostawione jest w domu bez opieki, zaniedbane.

Nauczyciel:

1.     Powiadamia osobę, która przekazuje informację o możliwości powiadomienia odpowiednich instytucji (prawnych lub pozaprawnych)

2.     Jeżeli osoba powiadamiająca nie chce podejmować działań osobiście powiadamia dyrektora placówki o zaistniałej sytuacji, sporządza notatkę służbową. Dyrektor wspólnie z nauczycielem może podjąć następujące kroki:

·        rozmowa z rodzicami wskazanie instytucji pomocowych,

W przypadku , gdy sytuacja nie ulega zmianie powiadamiana zostaje najbliższa jednostka policji celem rozeznania sytuacji rodzinnej i domowej dziecka, a następnie powiadomienia sądu rodzinnego. W przedszkolu gromadzona jest dokumentacja z podejmowanych działań.

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content