REGULAMIN KORZYSTANIA Z MONITORINGU WIZYJNEGO w Przedszkolu Nr 5 – Integracyjnym w Nysie

 Podstawa prawna:

1. Konwencja Praw Dziecka

2. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. 1099).

3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).

4. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w  publicznych           i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

5. Statut Przedszkola Nr 5 – Integracyjnego w Nysie

§ 1.

1. Regulamin określa cele i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w przedszkolu, miejsca instalacji kamer systemu na terenie  przedszkola, reguły rejestracji i zapisu  informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.

§ 2.

1. Przedszkole posiada monitoring wizyjny.

2. Celem zainstalowania monitoringu wizyjnego jest:

    a)  poprawa bezpieczeństwa osób przebywających na terenie przedszkola oraz na terenie przyległym;

    b) ograniczenie zachowań niepożądanych, destrukcyjnych, zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu 

         wychowanków;

    c) wyjaśnianie sytuacji konfliktowych;

    d) ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenia mienia, kradzieże itp.);

    e) ograniczanie dostępu do przedszkola i jego terenu osobom nieuprawnionym lub niepożądanym;

    f) zapewnienie bezpiecznych warunków wychowania i opieki;

    g) sprawowanie nadzoru pedagogicznego.

§ 3.

1. W skład zestawu do monitoringu wizyjnego wchodzą:

a) kamery rejestrujące zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynków w kolorze i rozdzielczości  

        umożliwiających identyfikację osób;

    b) urządzenie rejestrujące i zapisujące obraz na nośniku cyfrowym;

    c) monitor pozwalający na podgląd rejestrowanych zdarzeń.

2. Do rejestracji obrazu służą urządzenia spełniające wymogi określone Polską Normą dla systemów dozorowanych CCTV.

3. Zabezpieczony hasłem rejestrator oraz monitor znajdują się w gabinecie dyrektora przedszkola.

4. Prawo do ustalenia bądź zmiany hasła dostępu ma tylko dyrektor i administrator (wykonawca usługi).

§ 4.

1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.

2. Rejestracji i zapisaniu na nośniku cyfrowym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.      

    Nie  rejestruje się dźwięku (fonii).

3. Okres przechowywania danych wynosi 30 dni.

4. Infrastruktura przedszkola, która może być objęta monitoringiem wizyjnym, to:

    a) budynek  przedszkola (korytarz, szatnia);

    b) teren wokół przedszkola (w tym: wejście do budynku, plac zabaw).

5. Rodzice oraz pracownicy przedszkola powinni być poinformowani o funkcjonowaniu systemu

    monitoringu wizyjnego.

6. Objęcie monitoringiem wizyjnym placówki powinno być oznakowane stosownymi tabliczkami

    informacyjnymi.

§ 5.

1. Osobami uprawnionymi do obserwacji monitoringu SA upoważnieni przez dyrektora pracownicy.

2. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny, mają świadomość  odpowiedzialności za ochronę danych osobowych i są zobowiązane do nie ujawniania danych zarejestrowanych przez monitoring.

3. Bieżący zapis monitoringu w ciągu dnia jest obserwowany przez dyrektora  lub osobę upoważnioną przez dyrektora i w przypadku zaobserwowania przez osobę upoważnioną sytuacji  niepokojących ma ona obowiązek zgłosić niezwłocznie ten fakt dyrektorowi.

4. W przypadku niepokojących sytuacji nauczyciele lub pracownicy zobowiązani są do przekazania niezwłocznie dyrektorowi informacji o zdarzeniach. Dyrektor podejmuje czynności wyjaśniające                        z  wykorzystaniem monitoringu wizyjnego.

5. Obrazy z monitoringu rejestrujące niepokojące sytuacje zapisywane są na trwałym nośniku informacji przez dyrektora i przechowywane do wyjaśnienia sprawy lub do końca danego roku szkolnego.

6. Plik z zapisem zdarzenia zabezpiecza dyrektor, przechowuje go w pamięci zewnętrznej. Plikowi nadaje się nazwę wraz z datą zdarzenia.

7. Zapis monitoringu może być udostępniony za zgodą dyrektora przedszkola:

    a) wychowawcom – w celu zdiagnozowania problemów wychowawczych oraz podjęcia właściwych

        oddziaływań w tym zakresie;

    b) pedagogowi i psychologowi – w celu przeciwdziałania zarejestrowanym przez monitoring formom

         niedostosowania społecznego wychowanków, ich zachowaniem dysfunkcyjnym, a także udzielania

         właściwej pomocy ofiarom przedszkolnej przemocy;

   c) rodzicom wychowanka, zarówno poszkodowanego, jak i sprawcy czynu niedopuszczalnego, w celu oceny

       zaistniałej sytuacji i uzgodnienia wspólnych działań interwencyjnych i wychowawczo – opiekuńczych;

   d) inspektorowi BHP i społecznemu inspektorowi pracy – w przypadku zarejestrowania wypadku.

8. Zapisy monitoringu udostępnia się ponadto uprawnionym instytucjom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. policji, sądom i prokuratorom. Plik z materiałem archiwalnym może być przekazany upoważnionym organom – na ich pisemny wniosek. Przedstawiciel organów pisemnie kwituje odbiór materiału – protokół przekazania. W pokwitowaniu odbioru zaznacza znaki szczególne materiału:            

numer kamery – określenie miejsca zdarzenia – nagranie z dnia – dzień, miesiąc, rok. Protokół przekazania przechowywany jest w dokumentacji przedszkolnej. Do przegrywania materiału archiwalnego z rejestratora upoważniony jest dyrektor lub osoba wskazana przez dyrektora.

§ 6

1. Przedszkole Nr 5 – Integracyjne w Nysie dokonało zgłoszenia posiadania monitoringu wizyjnego do  Komendy Powiatowej w Nysie.

2. Monitorowanie wizyjne stanowi środek wspierający wobec realizowanej w przedszkolu pracy obsługi.

Zainstalowany monitoring nie zwalnia wyżej wymienionych osób od wypełniania swoich obowiązków.

§ 7

1. Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych będą udoskonalane,

wymieniane, rozszerzane.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmuje dyrektor przedszkola.

3. Regulamin może ulec zmianie w zależności od zaistniałych nowych sytuacji.

4. Obowiązujące zasady wykorzystania monitoringu wchodzą w życie z dniem.

   

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content