PROGRAM   EDUKACYJNY  I  WYCHOWAWCZY

PEDAGOGIKA MARII MONTESSORI

realizowany w Przedszkolu nr 5 – Integracyjnym w Nysie

Pedagogika Marii Montessori daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju:

– fizycznego,

– duchowego,

– kulturowego i społecznego;

– wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność.

Pedagogika Montessori odpowiada na potrzeby dzieci. Skupia się na dziecku i jego potrzebach, w perspektywie przygotowania go do samodzielnego życia, w zgodzie ze sobą. Nie uczy wiedzy, lecz pokazuje, w jaki sposób wiedzę pozyskać i w jaki sposób wykorzystać ją do własnych potrzeb. Stawia na kreatywność, zamiast uczyć na pamięć. Uczy myślenia i radzenia sobie w zmieniającej się rzeczywistości, za każdym razem pozwalając samodzielnie rozwiązać napotkane problemy. Uczy młodych ludzi, jak radzić sobie w życiu i szukać odpowiedzi na stawiane pytania. Pielęgnuje i rozwija u dzieci poczucia obowiązku, poczucia własnej wartości, pewność siebie i samodyscyplinę. Pozwala doświadczać otaczający  świat zmysłami, co pozwala dziecku go rozumieć.

Cele i założenia pedagogiki M. Montessori

Cele pedagogiki Montessori:
Pedagogika Montessori pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości,        w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności szkolnych i współdziałania.
Cele te realizowane są poprzez pomoc dziecku w:

 • rozwijaniu samodzielności i wiary we własne siły,
 • wypracowaniu szacunku do porządku i do pracy,
 • wypracowaniu zamiłowania do ciszy i w tej atmosferze do pracy indywidualnej i zbiorowej,
 • osiąganiu długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem,
 • wypracowaniu postaw posłuszeństwa opartego na samokontroli, a nie na zewnętrznym przymusie,
 • uniezależnieniu od nagrody,
 • formowaniu postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji,
 • szacunku dla pracy innych,
 • rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy,
 • osiąganiu spontanicznej samodyscypliny wynikającej z dziecięcego posłuszeństwa.
Zadania pedagogiki Montessori:
uczenie przez działanie:dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność, w przemyślanym środowisku pedagogicznym, przy współpracy z nauczycielami
samodzielność:dzieci swobodnie wybierają rodzaj, miejsce, czas i formę pracy (indywidualną lub z partnerem) przy zachowaniu reguł społecznych. Rozwijają indywidualne uzdolnienia i uczą się realnej oceny swoich umiejętności.
koncentracja:dzieci ćwiczą dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych zadań.
lekcje ciszy:dzieci uczą się współpracować w cichych zajęciach indywidualnych i grupowych.
porządek:dzieci zdobywają umiejętność przestrzegania zasad porządku w otoczeniu i swoim działaniu.
społeczne reguły:dzieci zróżnicowane wiekowo mogą być łączone w grupy, sprzyja to wymianie wzajemnych zdolności i umiejętności. Dzieci uczą się przestrzegać reguł: nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj.
obserwacja:jest kluczem dorosłych do poznania świata dziecka. Nauczyciel z szacunkiem i uwagą obserwuje postępy i trudności dziecka, jest jego przewodnikiem.
indywidualny tok rozwoju każdego dziecka:dziecko jest serdecznie przyjęte, znajduje uwagę i indywidualną opiekę nauczyciela. Pracuje według własnego tempa i możliwości, podejmując zadania, do których jest już gotowe.

Zajęcia rewalidacyjne indywidualne odbywają się w sali, która jest ważną częścią Pedagogiki Montessori bo wyposażona jest w oryginalny zestaw pomocy dydaktycznych zwany Materiałem Montessori. Dzieci niepełnosprawne są zapraszane w trakcie zorganizowanych zajęć dwa razy w tygodniu oraz w różnych spontanicznych sytuacjach w ciągu dnia. Zajęcia  prowadzone są przez pedagoga korekcyjnego.  Stałą częścią jest aktywność twórcza i edukacyjna z pobudzającym rozwój materiałem Montessori. Podstawy programowe wychowania przedszkolnego prowadzone są przez zajęcia tematyczne. Pedagogika Montessori ma nieograniczone możliwości twórcze i poznawcze.

Program edukacyjny i wychowawczy oparty jest na podstawie programowej MEN.

Materiał Montessori można podzielić na pięć kategorii:

 1. Materiał do ćwiczeń z praktycznego życia – związany z samoobsługą, troską   o środowisko, zwyczajami i normami społecznymi.
 2. Materiał sensoryczny – rozwijający poznanie zmysłowe, służy pobudzaniu aktywności umysłowej.
 3. Materiały do nauki języka, matematyki, kultury i innych dziedzin wiedzy.
 4. Materiały artystyczne związane z ekspresją muzyczną, plastyczną i zręcznościową dziecka.

Wszystkie materiały są uporządkowane tematycznie i łatwo dostępne – umieszczone w zasięgu ręki dziecka. Nauczyciel jest pośrednikiem pomiędzy otoczeniem i dzieckiem, pomaga dziecku samodzielnie odkrywać rzeczywistość.

Bardzo ważne w metodzie Montessori jest otoczenie, w którym przebywa dziecko. Może ono wspomagać w pełni harmonijny rozwój osobowości dziecka – sprawia, że czuje się ono szczęśliwe i radosne; szybko i chętnie się uczy. Respektuje kolejne fazy zainteresowań, związane z rozwojem dziecka.

Tak zwane dzieci montessoriańskie są :

 • skoncentrowane na swoich zadaniach
 • dążące do samodzielności
 • budujące wiarę w siebie
 • z ufnością patrzące na świat
 • są odpowiedzialne
 • umiejące współczuć drugiemu
 • chętne do pomocy
 • wykazujące się dużą inicjatywą społeczną
 • to dzieci pełne cierpliwości
 • niepoddające się w swoich staraniach
 • dzieci, które wiedzą czym jest szacunek i honor i umiejące to wyrazić wobec siebie i innych.

                                                                                                                                                                     Pedagog Halina Misiarz

 

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content