W Nysie położonej w południowo – zachodniej części Opolszczyzny – mieście gdzie współczesność nie zatarła śladów historii a nowoczesność współistnieje w zgodzie ze środowiskiem, mieści się przy ulicy Bohaterów Warszawy 13  Przedszkole nr 5 – Integracyjne.

    Przedszkole zachowuje dawną świetność od 1925 r. Obiekt był zaplanowany na 106 miejsc. Do 31 grudnia 1982 r. przedszkole funkcjonowało jako zakładowe Zakładów Energetycznych a od 1 stycznia 1983 r. przedszkole zostało przekształcone w placówkę typu miejskiego wskutek przyjęcia przez Wydział Oświaty. Od 1991 r. obligatoryjnie przedszkole przejął Zarząd Gminy. Porozumienie spisano    1 marca 1991 r. między Zarządem Gminy a Kuratorium Oświaty i Wychowania w Opolu.

    Na początku lat 90 – tych w województwie opolskim wiele placówek zostało zlikwidowanych. Przyczyną była mała ilość dzieci, bezrobocie rodziców i wysoki koszt utrzymania przedszkola. Podobny los miał spotkać nasze przedszkole. W roku szkolnym 1991/1992 funkcjonowały już dwa oddziały liczące łącznie 54 dzieci. Licząc się z możliwością likwidacji przedszkola (niż demograficzny)     28 stycznia 1992 r. przystąpiła do konkursu na dyrektora placówki Halina Misiarz, wychodząc z koncepcją utworzenia przedszkola o profilu integracyjnym. W związku ze sprzyjającą atmosferą środowiska lokalnego po uprzednim zwróceniu się jej z prośbą o utworzenie przedszkola integracyjnego Komisja Oświaty, Kultury    i Kultury Fizycznej jednogłośnie 22 kwietnia 1992 r. wnioskowała o utworzenie takiego przedszkola. Była to pierwsza placówka integracyjna w województwie opolskim.

Pracę w ,,integracji” rozpoczęliśmy od 01 września 1992 r. a działalnością integracyjną objęte zostało całe przedszkole, w tym 3 grupy wiekowe. Do roku 1989 przedszkole liczyło 4 oddziały integracyjne    a od 2003 r. 6 oddziałów integracyjnych.

Organizacja pracy przedszkola wymagała wiele inwencji w tworzeniu właściwych wzorców organizacji  i metod pracy. Najwięcej problemów było kiedy to, przez południową Polskę w lipcu 1997 r. przeszła niszcząca  fala powodzi. W tym okresie bardzo ucierpiało nasze przedszkole. Całkowitemu zniszczeniu uległo zaplecze gospodarczo – socjalne, w tym cały blok żywieniowy. Woda po powodzi utrzymywała się w niektórych pomieszczeniach pomimo kilkakrotnych prób jej wypompowania. Przez okres 6 tygodni budynek sprzątał cały personel przedszkola, wojsko, bezrobotni skierowani w ramach prac interwencyjnych usuwając po powodzi zniszczenia.Po zapoznaniu się z działalnością przedszkola   i szacunkiem strat, w sierpniu 1997 r.,  jakie poniosło przedszkole integracyjne w wyniku powodzi dyr. Halina Misiarz wzięła udział w zorganizowanym przez Fundację Pomocy Dzieciom i Młodzieży ,,Pomóż Sobie Sam – SAT”      i Fundację ,,Polsatu” konkursie ,,Sponsor XXI wieku”,  i ku  zaskoczeniu wszystkich wytypowano nasze przedszkole integracyjne do głównej nagrody. Rodzice dzieci nie opuścili nas w czasie remontu budynku i prowadzili swoje dzieci do odległego budynku zastępczego Schroniska Młodzieżowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nysie a od listopada 1998 r. do czerwca 1999 r.  w pomieszczeniach Żłobka przy ulicy Grodkowskiej..

Zespół ds. Integracji w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej MEN  w Warszawie w związku ze zorganizowaniem i otwarciem przedszkola po remoncie przesłał nam serdeczne gratulacje. Przedsięwzięcie to poprzedzone było konsekwentnymi wysiłkami rodziców i staraniami całego personelu, który rozumie wagę ,,integracji” i potrzebę przedszkola integracyjnego w Nysie.

Za wieloletnie, nowatorskie działania i szczególne osiągnięcia we wspieraniu dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny w środowisku lokalnym przedszkole w 2004 r. zostało mianowane Krajowym Liderem Integracji  w Polsce przez CMPPP i Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie.

Będąc inicjatorką dyr. Halina Misiarz wprowadziła program ,,Partnerskie Przedszkole” i innowację pedagogiczną ,,Optymistyczne Przedszkole”. Wielkim przedsięwzięciem edukacyjnym dla przedszkola  było otrzymanie 08 grudnia 2006 r. Międzynarodowego Certyfikatu Jakości ,,Partnerskie Przedszkole”, świadczącego o wysokiej jakości naszej pracy.

Dzięki wspólnemu wysiłkowi nauczycieli, pracowników, dzieci i ich rodziców przedszkole otrzymało dn. 03 marca 2009 r. Ogólnopolski Certyfikat nr 0051/2009 i uzyskało tytuł  Optymistyczne Przedszkole.

        Nasze przedszkole  bierze udział w licznych przeglądach twórczych, konkursach, festiwalachi zawodach sportowych, podczas których dzieci wykazują się swoimi wiadomościami i umiejętnościami.Dzieci reprezentują nasze przedszkole w Przeglądzie Pieśni Polski Niepodległej,  w Przeglądzie Teatrów Przedszkolnych ,,Małe Proscenium”,  w Festiwalu Piosenki Przedszkolnej, w ramach akcji ,,Sprzątanie Świata”, akcji ,,Dzień Dobrych Uczynków” pod patronatem Fundacji Ekologicznej Arka, akcji ,,Pomóżmy kasztanowcom”, w licznych konkursach plastycznych.

Kolejnym  atutem naszego przedszkola  jest uczestniczenie każdego roku przedszkolaków niepełnosprawnych w imprezach integracyjnych : ,,Gwiazdka dla wszystkich” i ,,Inne światy”.

      Ponadto dzieci biorą czynny udział w imprezach organizowanych przez personel naszego przedszkola. Zaliczyć do nich można m.in. : Dzień Osoby Niepełnosprawnej,  ,,Dzień Misia Pluszowego”, ,,,Święto Czekolady”, Rajd Optymistycznego Przedszkolaka, ,,Dzień Pieczonego Ziemniaka”, festyny i pikniki rodzinne.

 Wspieramy  wszelkie działania twórcze dzieci, umożliwiając im tym samym realizację siebie. Pozwalamy dzieciom odkryć jego własne możliwości oraz budować poczucie własnej wartości.

                                        

     W ramach projektu ,,Nowoczesny Przedszkolak”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet IX ,,Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” w roku szkolnym 2009/2010 otrzymaliśmy certyfikat ,,Nowoczesny przedszkolak”                                           

     W roku szkolnym 2013/2014 przedszkole przystąpiło do Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej  „Ćwiczyć każdy może” organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu i otrzymało tytuł Przedszkole w Ruchu oraz potwierdzenie spełnienia wymaganych zadań i zostało zamieszczone na stronie www.szkolawruchu.men.gov.pl z adnotacją „Szkoła / przedszkole. 

   W roku szkolnym 2013/2014 przedszkole przystąpiło do udziału        w konkursie  Bezpieczne Przedszkole – Bezpieczne  Dziecko.         W czerwcu 2014 r. Komitet Honorowy oraz Jury Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Przedszkole – Bezpieczne  Dziecko przyznało tytuł Bezpieczne Przedszkole oraz członkostwo Ogólnopolskiego Klubu Bezpieczne Szkoły naszej placówce za zaangażowanie w trudne do przecenienia przedsięwzięcie.

    W roku szkolnym 2013/2014 w dniach od 07-02-2014 r. do 14-02-2014 r.  przeprowadzono w Przedszkolu nr 5 – Integracyjnym  w Nysie ewaluację zewnętrzną,  polegającą na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania przedszkola przez zespół wizytatorów Kuratorium Opolskiego.

Po badaniach placówka otrzymała poziom A – oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

        W roku szkolnym 2015/2016 / dn.11 czerwca 2016 r./przedszkole otrzymało Certyfikat ,,Dzieciństwo bez próchnicy” za udział w projekcie ,, Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców” przez   PMWSZ   w Opolu.

       Wszystkie dzieci uczą się tolerancji wobec inności   i różnorodności ludzi. Cieszymy się, kiedy widzimy jakie postępy robią dzieci niepełnosprawne, jak zaczynają samodzielnie jeść, załatwiać swoje sprawy fizjologiczne, myć ręce, rysować, chodzić, itd.  Dużo radości sprawia nam każda nowa nauczona czynność, nawet ta najprostsza.

Lata pracy w przedszkolu integracyjnym przekonały nas o słuszności wprowadzenia integracji.

To dzięki rodzicom, nauczycielom nasza placówka posiada takie osiągnięcia.   

Już wkrótce – w roku 2022 będziemy obchodzić Jubileusz 30 – lecia  Integracji

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content