Wizja i misja przedszkola

 

                                       Znalezione obrazy dla zapytania dzieci w przedszkolu clipart w szatni                       

Nasze przedszkole integracyjne jest miejscem, w którym:

    –    dzieci czują się kochane i szczęśliwe,

      –    są twórcze i otwarte dla ludzi i świata,

–      osiągają gotowość szkolną w atmosferze akceptacji, tolerancji   i zrozumienia, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb edukacyjnych, w oparciu o dobrą współpracę z najbliższym środowiskiem,

                 –        uczą się wyrażania swoich uczuć i emocji, 

–      mają poczucie bezpieczeństwa.

Nasze przedszkole:

–   zapewnia  opiekę, wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój wszystkim dzieciom,

–         tworzymy otoczenie sprzyjające rozumieniu i przeżywaniu następujących wartości: pozytywnego stosunku do otaczającego świata, szacunku do siebie i innych,

–         uczy dzieci współżycia z ludźmi i zachowań społecznie akceptowanych,

–         przygotowuje dzieci do wykorzystania swoich mocnych stron   i pokonywania własnych słabości,

–         wspiera w rozwijaniu dzieci zdolności i zainteresowań,

–         umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom,

–         wspólnie z najbliższym środowiskiem buduje partnerskie   i optymistyczne przedszkole,

–         wspiera rodziców w wychowaniu dziecka na dobrego   i szczęśliwego człowieka, dojrzałego społecznie i emocjonalnie,

–         zapewnia kompetentną społeczność pracowników, dbającą  o dobre relacje międzyludzkie, komunikację i organizację życia przedszkolnego,

–         akceptuje priorytety związane z wyrabianiem w wychowankach postawy optymizmu i zaradności.

Priorytety w realizacji misji

Sfera wychowawcza:

–    Uczymy dzieci rozwiązywania sytuacji trudnych na zasadzie

     kompromisu i uwzględniania  potrzeb innych.

–   Wykorzystujemy naturalne sytuacje wychowawcze w celu rozwijania u dzieci umiejętności zgodnego współżycia z 

     rówieśnikami i najbliższym środowiskiem.

–     Organizujemy działania zmierzające do przestrzegania przez dzieci norm i zachowań regulujących współżycie w grupie.

                                    Znalezione obrazy dla zapytania dzieci zabawa w przedszkolu                              

Sfera organizacyjna:

 Wzbogacamy posiadaną bazę materialno – dydaktyczną.

                                      –    Stosujemy przede wszystkim metody praktyczne wyzwalające aktywność twórczą dzieci, metody                                                                                     poszukujące  i ekspresyjne. 

–   Wprowadzamy techniki rozwijające myślenie twórcze, stymulujemy ciekawość poznawczą, wpływając na wzrost kreatywności naszych wychowanków.

–   Stwarzamy przyjazną atmosferę i zapewniamy optymalne warunki do zabawy, nauki i rozwijania osobowości dzieci .

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content